نرخنامه
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
نرخ کرایه مصوب تاکسی های خطی سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0186.48 KB734دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۹-۹۸۱۳۹۸1398/07/0145.82 KB515دانلود
نرخ کرایه مصوب آژانس های بی سیم سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0137.38 KB320دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0161.18 KB245دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0173.16 KB165دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن مرکزی سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0162.09 KB175دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن مرکزی سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2575.05 KB621دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2573.17 KB309دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2555.37 KB601دانلود
نرخ کرایه مصوب آژانس های بی سیم سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2538.17 KB570دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۷-۹۸۱۳۹۷1397/06/2556.75 KB1166دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی های خطی سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2593.61 KB1061دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۷-۹۶۹۶-۹۷1396/07/0339.49 KB830دانلود
نرخ مصوب تاکسی راه آهن مرکزی سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2076.32 KB797دانلود
نرخنامه مصوب تاکسی خطی سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/20109.54 KB1928دانلود
نرخ مصوب تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2071.25 KB778دانلود
نرخ مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2075.38 KB558دانلود
نرخ مصوب تاکسی بی سیم سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2039.46 KB893دانلود
نرخ مصوب بهای خدمات سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/20121.16 KB1383دانلود
 
نرخنامه

عنوان

حجم
نوع دریافت فایل
 نرخنامه آژانسهای بی سیم در سال ۱۳۹۵ 38.6KB     
 نرخنامه تاکسی راه آهن کارون در سال ۱۳۹۵  75.2KB    
 نرخنامه تاکسی راه آهن مرکزی در سال ۱۳۹۵  76.2KB    
 نرخنامه مصوب تاکسی خطی  99.5KB    
 نرخنامه مصوب تاکسی فرودگاه در سال ۱۳۹۵

 70.7KB    
 نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

 67.6KB    

نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ 

 

36KB
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون در سال ۱۳۹۴
 
109KB    
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن مرکزی در سال ۱۳۹۴ 63.4KB
نرخ مصوب آژانس های بی سیم در سال ۱۳۹۴ 77.4KB
نرخنامه مصوب تاکسی های خطی  در سال ۱۳۹۴ 40KB
نرخ کرایه مصوب تاکسی فرودگاه  در سال ۱۳۹۴ 30K
نرخنامه مصوب سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ 117KB
نرخنامه تاکسی های خطی مصوب سال ۱۳۹۳ 88KB
 نرخنامه سرویس مدارس در سال ۱۳۹۱ با 10% افزایش نسبت به سال گذشته 568KB    
 نرخ مصوب سرویس مدارس در سال ۱۳۹۰ 489KB
 نرخ کرایه تاکسی  مصوب سال ۱۳۹۰ 134KB
 نرخ کرایه تاکسی بیسم ها و راه آهن مرکزی و کارون و فرودگاه مصوب شده سال ۱۳۹۰  194KB
 جدول نرخ تخلفات رانندگان مصوب سال ۱۳۹۱ 66.0KB