نرخنامه
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۹ 1399/10/0676.21 KB337دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 1399/10/0643.64 KB138دانلود
نرخ مصوب کرایه تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۹ 1399/10/0671.80 KB270دانلود
نرخنامه مصوب کرایه تاکسی های خطی سال ۱۳۹۹ 1399/10/0693.71 KB481دانلود
نرخ کرایه تاکسی راه آهن مرکزی ۱۳۹۹ 1399/10/0676.76 KB112دانلود
نرخ کرایه آژانس های تاکسی بی سیم در سال ۱۳۹۹ 1399/10/0640.37 KB200دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی های خطی سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0186.48 KB2345دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۹-۹۸۱۳۹۸1398/07/0145.82 KB1052دانلود
نرخ کرایه مصوب آژانس های بی سیم سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0137.38 KB942دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0161.18 KB698دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0173.16 KB397دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن مرکزی سال ۱۳۹۸۱۳۹۸1398/07/0162.09 KB408دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن مرکزی سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2575.05 KB1049دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2573.17 KB484دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2555.37 KB797دانلود
نرخ کرایه مصوب آژانس های بی سیم سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2538.17 KB784دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۷-۹۸۱۳۹۷1397/06/2556.75 KB1763دانلود
نرخ کرایه مصوب تاکسی های خطی سال ۱۳۹۷۱۳۹۷1397/06/2593.61 KB1265دانلود
نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۷-۹۶۹۶-۹۷1396/07/0339.49 KB1048دانلود
نرخ مصوب تاکسی راه آهن مرکزی سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2076.32 KB1510دانلود
نرخنامه مصوب تاکسی خطی سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/20109.54 KB3667دانلود
نرخ مصوب تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2071.25 KB957دانلود
نرخ مصوب تاکسی راه آهن کارون سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2075.38 KB802دانلود
نرخ مصوب تاکسی بی سیم سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/2039.46 KB1156دانلود
نرخ مصوب بهای خدمات سال ۱۳۹۶۱۳۹۶1396/06/20121.16 KB2673دانلود
 
نرخنامه

عنوان

حجم
نوع دریافت فایل
 نرخنامه آژانسهای بی سیم در سال ۱۳۹۵ 38.6KB     
 نرخنامه تاکسی راه آهن کارون در سال ۱۳۹۵  75.2KB    
 نرخنامه تاکسی راه آهن مرکزی در سال ۱۳۹۵  76.2KB    
 نرخنامه مصوب تاکسی خطی  99.5KB    
 نرخنامه مصوب تاکسی فرودگاه در سال ۱۳۹۵

 70.7KB    
 نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

 67.6KB    

نرخنامه مصوب سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ 

 

36KB
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون در سال ۱۳۹۴
 
109KB    
نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن مرکزی در سال ۱۳۹۴ 63.4KB
نرخ مصوب آژانس های بی سیم در سال ۱۳۹۴ 77.4KB
نرخنامه مصوب تاکسی های خطی  در سال ۱۳۹۴ 40KB
نرخ کرایه مصوب تاکسی فرودگاه  در سال ۱۳۹۴ 30K
نرخنامه مصوب سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ 117KB
نرخنامه تاکسی های خطی مصوب سال ۱۳۹۳ 88KB
 نرخنامه سرویس مدارس در سال ۱۳۹۱ با 10% افزایش نسبت به سال گذشته 568KB    
 نرخ مصوب سرویس مدارس در سال ۱۳۹۰ 489KB
 نرخ کرایه تاکسی  مصوب سال ۱۳۹۰ 134KB
 نرخ کرایه تاکسی بیسم ها و راه آهن مرکزی و کارون و فرودگاه مصوب شده سال ۱۳۹۰  194KB
 جدول نرخ تخلفات رانندگان مصوب سال ۱۳۹۱ 66.0KB