قوانین و آیین نامه ها

عنوان

حجم
نوع دریافت فایل
اصلاحیه آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 390KB    
آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط ه تاکسیرانی  715KB
آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه 595KB
آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه 866KB
آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان ماده 18 174KB
آئین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت 1.14MB  
آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 581KB
دستورالعمل اجرائی سرویس مدارس  1.46MB
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  333KB
قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی  427KB