علی برهمند

 
معاون برنامه ریزی و توسعه

نام: علی

نام خانوادگی: برهمند

تاریخ استخدام: ۱۳۷۵

 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی

 

سوابق اجرایی:

  • مسئول صدور پروانه ساختمانی شهرداری منطقه یک اهواز
  • مسئول بایگانی ساختمانی شهرداری منطقه یک
  • کارشناس مسئول کارگروه درآمد و نوسازی شهرداری منطقه یک
  • کارشناس املاک شهرداری منطقه یک