اعضای کمیته انضباطی ( رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران)
 سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
دبیر کمیته سید حمد موسوی ۱
نماینده رانندگان غلامعباس مشکلی  ۲
عضو شورای شهر حسین حیدری ۳
نماینده شهردار و مدیرعامل سازمان سید کوروش حسینی زاده ۴