موضوع و اهداف سازمان

الف)  تصدی و اجرای کلیه طرحهای مطالعاتی و اجرائی و عمرانی مربوط به تاکسیرانی و رفاه           
    شهروندان در ارتباط با تاکسیرانی.

ب )  تصمیم گیری و تعیین تکلیف نسبت به کلیه اموری که به هر نحو به تاکسیرانی ارتباط پیدا می کند    
     با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و هماهنگ با سایر خدمات.

ج )  تدوین و تصویب آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های داخلی مورد نیاز .

د )  اجرا و اعمال مقررات تصویب شده نسبت به تاکسیرانان و تاکسی داران

هـ)  نظارت بر امور رفاهی ، درمانی ، تامینی ، فرهنگی ، بازرگانی ، خیریه و ورزشی کارکنان سازمان و  
     کارگزاران تاکسیرانی اعم از تاکسیدار و تاکسیران.

و )  برنامه ریزی در امور اجرایی ، کنترل ، بازرسی امور انضباطی و تشویقی و خدماتی.

 
وظایف سازمان


1)    اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر اهــــواز و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن.
2)    استفاده از امکانات در اختیار ، در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آئین نامه های اجرائی و دستورالعمل مربوط به آن .
3)    بکارگیری و استفاده از امکانات قانئنی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری.
4)    توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب و پیش بینی لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی ، برای سرویس های عمومی و ویژه.  
5)    بالا بردن سطح دانش و کارآیی پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها.

6)    استفاده و بکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهای قانونی و انجام کارشناسی و مشاوره و تهیه تعرفه های خدماتی و ایجاد امکانات لازم برای سرمایه گذاری و راه اندازی سیستم های جدید تاکسیرانی و یا مکمل سیستم های موجود با همکاری و مشارکت کلیه اشخاص و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری مجاز و بانکها و جذب مشارکت مردم و انجام هر نوع عملیات مالی و بازرگانی در زمینه های مربوط به تاکسیرانی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش ، اجاره و استیجاره و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحد قانون صدرالذکر مصوب جلسه مورخ 10/8/74 هیات محترم وزیران و قانون تجارت و آیین نامه های مالی با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط.
7)    اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگانها و نهادها و وزراتخانه ها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی.

8)    بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و اجرای فرم ، رنگ ، تعداد ، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی و آرم ظرفیت مجاز کلیه تاکسیها با رعایت کامل مقررات . آئین نامه اجرائی قانون مربوط و دستورالعمل های صادره از سوی شورایعالی ترافیک و وزرات کشور
9)    مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط مبدا – مقصد سفرهای شهری با رعایت و در نظر گرفتن طول مسیرها و تعداد خطوط و نیازمندیهای مراکز خدمات شهری و بازدهی کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مسیرهای مشخص شده با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر ، بویژه در مناطق کارگری ، کارمندی ، دانشجوئی ، مدارس و مناسبت های خاص نظیر مسابقات ورزشی ، جشنهای مذهبی و ملی و اجتماعات مردمی و غیره ...
10)     نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداری به صورت حقیقی یا حقوقی متقبل ارائه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده اند.
11)     صدور و  لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی ( پروانه تاکسیرانی ) از طریق شهرداری براساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعمل های صادره از سوی وزرات کشور.
12)     تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه.
13)     صدور موافقتنامه اصولی و پروانه بهره برداری جهت اشخاص حقیق و حقوقی طبق مفاد مواد 9 و 13 آیین نامه و تباصر ذیل آنها.
14)     بررسی و تهیه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسیرانی و تعداد تاکسیهای موجود و تاکسیهای که در طول یک تا پنج سال آینده به ناوگان تاکسیرانی اضافه می شود.
15)    تهیه آمار کلیه تاکسیها و وسائط نقلیه دارای پلاک نارنجی و وسائط نقلیه دارای پلاک سفید و یا هر رنگ دیگر با داشتن امتیاز یا اجازه تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند.
16)     اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آئین نامه تصویبی و قبول تصمیمهای هیاتهای انضباطی و رعایت دستورالعمل های صادره از سوی وزرات کشور از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی.


مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.
مرکز اصلی سازمان شهر اهـــواز می باشد .