ارکان سازمان
  1. شورای سازمان
  2. هیئت مدیره
  3. مدیرعامل

 

 
اعضای شورای سازمان
 سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
رئیس شورای سازمان و فرماندار اهواز اسماعیل ارزانی بیرگانی 1
دبیر شورای سازمان و شهردار اهواز سید خلف موسوی 2
عضو شورای سازمان و فرمانده راهور اهواز سرهنگ پیریایی 3
عضو شورای سازمان مسعود یزدی 4

 

 
اعضای هیئت مدیره سازمان
 سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
رییس هیئت مدیره مسعود یزدی 1
عضو هیئت مدیره هدایت الله زارعی زاده 2
عضو هیئت مدیره علی قاسمی 3
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان سید کوروش حسینی زاده 4