ارکان سازمان
  1. شورای سازمان
  2. هیئت مدیره
  3. مدیرعامل

 

 
اعضای شورای سازمان
 سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
رییس شورا و استاندار خوزستان صادق خلیلیان 1
دبیر شورای سازمان و شهردار اهواز رضا امینی 2
عضو شورای سازمان و فرمانده راهور اهواز سرهنگ سعید رحیمی احمدی بلدی 3
عضو شورای سازمان عبدالامیر مجدم 4

 

 
اعضای هیئت مدیره سازمان
 سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
رییس هیئت مدیره عبدالامیر مجدم 1
عضو هیئت مدیره مصطفی علوی فاضل 2
عضو هیئت مدیره امیر صفی خانی 3
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آیت حمیدی 4